Opnieuw is via internet een consultatie gestart in aanloop naar een voorgestelde (ingrijpende) fiscale wijziging. In dit geval betreft het de uitbreiding van de btw-herzieningsregels voor zogenoemde “kostbare diensten”. Onder deze kostbare diensten worden (investerings)diensten verstaan die aan een ondernemer worden verricht en door die ondernemer gedurende langere tijd binnen zijn onderneming worden gebruikt. Let wel: het betreft hier dus slechts een zogenaamd ‘voorstel ter consultatie’. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.internetconsultatie.nl/kostbarediensten.

VOORSTEL TOT UITBREIDING BTW-HERZIENINGSREGELS VOOR KOSTBARE DIENSTEN

Het Ministerie van Financiën zinspeelt al langer op een voorstel van deze strekking. De kostbare diensten worden door de afnemer volgens het consultatiedocument doorgaans op de balans geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven. Daardoor vertonen deze diensten dezelfde kenmerken als investeringsgoederen binnen de onderneming.

DOEL VAN DE VOORGESTELDE REGELING

Gezien bovenstaande, is het niet verwonderlijk dat men van mening is dat via het voorstel een onevenwichtigheid in het volgen van de aftrek van btw bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen naar gelang het een (investerings)goed of een (investerings)dienst betreft wordt weggenomen. Het achterliggende idee is hierbij als volgt. Anders dan bij de levering van investeringsgoederen, voorziet de btw-herzieningsregeling op dit moment niet in de mogelijkheid om de aftrek van btw op de ingekochte diensten gedurende enkele jaren aan te passen aan het gebruik dat van die dienst wordt gemaakt. Dat wil zeggen: voor btw-belaste of voor btw-vrijgestelde prestaties. Dit betekent dat het na de voorgestelde wijzigingen (veel) langer zal duren voordat btw-aftrek definitief is.

WAAR TREFT MEN ‘KOSTBARE DIENSTEN’ AAN?

Dit zal vermoedelijk voornamelijk gaan spelen bij grote verbouwing van vastgoed en/of investeringen in software en/of IT diensten. Deze kunnen allen voor de btw-regelgeving als een dienst worden geduid.

GROTE IMPACT OP HET BEDRIJFSLEVEN

Naar de mening van Cervus zal de voorgestelde wijziging een (zeer) grote impact hebben voor veel bedrijven en instellingen. Vanzelfsprekend het meest in sectoren die met btw-vrijstellingen te maken hebben (vastgoed, zorg, etc). Daarnaast zullen de administratieve lasten voor alle ondernemers toenemen omdat nu ook ‘kostbare diensten’ langduriger moeten worden gevolgd. Is hier sprake van, dan zal dit op de juiste wijze in de administratie moeten worden vastgelegd.

TRANSACTIEPRAKTIJK

Ook in de transactiepraktijk zal dit vergaande gevolgen hebben. Bijvoorbeeld bij de overname van vastgoed en/of activa passiva transacties zal contractueel veel verdergaand aandacht besteed moeten worden aan de btw-implicaties.

VERDER VOORZIENE GEVOLGEN

Anders dan nu het geval is, wordt het btw-gebruik van kostbare diensten ook in de boekjaren ná de ingebruikname relevant. Een wijziging leidt tot een (evenredige) correctie van de eerder afgetrokken btw. Als de kostbare diensten binnen de herzieningstermijn voor méér btw-belaste doeleinden worden gebruikt dan in het jaar van eerste ingebruikname, zal alsnog een deel van de niet afgetrokken btw aan de ondernemer worden teruggegeven. Echter, het omgekeerde kan ook het geval zijn. Kortom: de wijzing kan ‘in belastingdruk’ zowel voor- als nadelig voor ondernemers uitpakken.

OPVALLENDE ASPECTEN

Opvallend is dat er een link wordt gemaakt naar de winstbepaling in de IB en/of Vpb. Indirect wordt hiermee het in de winstsfeer ontwikkelde begrip van ‘goed koopmansgebruik’ (GKG) meer en meer van belang in de btw-regelgeving.

Het consultatiedocument gaat er verder van uit dat het per 1 januari 2018 in werking kan treden. Opvallend is daarbij dat er geen aandacht aan overgangsrecht is besteed. In die zin heeft het huidige voorstel vergaande consequenties. Immers, ‘kostbare diensten’ die in de afgelopen jaren werden afgenomen worden dan dus ook getroffen. Of dat bewust is gedaan, is niet duidelijk.

Cervus Belastingadvies B.V.
Maarten Jan Brouwer
+31 (0)6 1493 2773
mjbrouwer@cervusbelastingadvies.nl

Delen: