Woningcorporaties hebben vanwege hun werkzaamheden een bijzondere positie in het Nederlandse belastingstelsel. De adviseurs van Cervus hebben ruime ervaring met het adviseren van woningcorporaties over hun fiscale positie. Op basis van onze branche-ervaringen hebben wij deze bijdrage opgesteld, waarin aandacht wordt besteed aan het recente arrest van de Hoge Raad dat een woningcorporatie in principe een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is.

WONINGCORPORATIE IS ANBI

Op 13 januari 2012 heeft de Hoge Raad beslist dat woningcorporaties zogenaamde ‘algemeen nut beogende instellingen’ kunnen zijn. De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor vrijwel alle woningcorporaties.

Sinds de invoering van de integrale vennootschapsbelasting (Vpb) voor woningcorporaties, zijn woningcorporaties Vpb verschuldigd over het resultaat dat zij behalen met hun gehele bezit. De meest recente uitspraak van de Hoge Raad maakt het zeer aannemelijk dat woningcorporaties de faciliteiten voor maatschappelijke instellingen in de Vpb kunnen inroepen.

VOORSORTEREN

Indien de woningcorporaties goed zijn voorgesorteerd, kan dit betekenen dat de corporaties waarschijnlijk over de jaren 2008 tot en met 2011 helemaal geen Vpb verschuldigd zullen zijn en mogelijk gaan de gevolgen nog verder. Het werkelijk optimaliseren van de Vpb posities van corporaties in het licht van dit arrest van de Hoge Raad is maatwerk. De maatschappelijke en ook financiële belangen die ermee gepaard gaan zijn groot.

SECTORKENNIS EN ERVARING

De adviseurs van Cervus hebben een zeer ruime ervaring in de volkshuisvesteringsector. Zij adviseringen woningcorporaties al sinds het eerste begin in 2004 over hun Vpb positie. Denk hierbij aan de VSO1, VSO2 en de faciliteiten die gelden voor maatschappelijke instellingen zoals woningcorporaties. Ook hebben zij voor volkshuisvesters hierover geprocedeerd bij de belastingrechter. De belangen van uw corporatie zijn daarmee in veilige en vertrouwde handen bij Cervus.

Wilt u de exacte gevolgen van dit arrest van de Hoge Raad voor uw corporatie in kaart brengen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Cervus Tax Lawyers
mr. J.P. van Eck
+31 (0)6 2616 4880
jpvaneck@cervustax.nl

Delen: