Afgelopen vrijdag 24 april 2020 heeft het kabinet weer aanvullende maatregelen bekend gemaakt om bedrijven en huiseigenaren tijdens de Corona-crisis te ondersteunen. Hieronder volgt een samenvatting.

CORONARESERVE

Naar deze maatregel keek de praktijk reikhalzend uit. Op basis van de bestaande wetgeving is een verlies dat in 2020 wordt geleden door de Corona-crisis te verrekenen met de winst voor de vennootschapsbelasting over 2019. Dat betekent dat de vennootschapsbelasting die over 2019 is of wordt betaald, dan wordt terugbetaald.

Dat kan pas nadat de aanslag over 2020 is opgelegd en dat kan op zijn vroegst als de aangifte over 2020 is ingediend.

Om nu toch iets te doen voor deze ondernemers, mag het verwachte verlies over 2020 direct in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 worden opgevoerd door het vormen van een fiscale reserve. Dat leidt nu onmiddellijk tot verbetering van de kaspositie van deze bedrijven.

Het verlies dat op deze manier wordt verrekend kan niet groter zijn dan de winst over 2019. Met andere woorden, het fiscaal resultaat wordt door deze maatregel nooit negatief.

Let wel op dat als uw jaarrekening wordt opgesteld op fiscale grondslagen, dat u dan ook een lager vermogen en resultaat presenteert aan buitenstaanders. Dat hoeft niet erg te zijn, maar een gewaarschuwd ondernemer telt voor twee!

Nadere regelgeving volgt.

De Corona-voorziening geldt niet voor ondernemers in de inkomstenbelasting, omdat zij verliezen langer kunnen terugwentelen (drie in plaats van één jaar). Toch speelt ook daar het liquiditeitsnadeel evengoed en het is afwachten of dit wordt gerepareerd in latere wetgeving.

LOON DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

De directeur-grootaandeelhouder die werkzaamheden verricht voor zijn eigen BV moet in principe over tenminste € 46.000 salaris inkomstenbelasting betalen. Dat is de zogenoemde gebruikelijk loonregeling.

De bedoeling daarvan is te voorkomen dat de ondernemer zijn vennootschap op een andere manier (die vaak fiscaal vriendelijker is) zijn vennootschap ‘leegtrekt’.

Nu kan het zo zijn dat € 46.000 voor de ondernemer niet haalbaar is als gevolg van een omzetdaling in 2020. Het fictief loon wordt nu evenredig met de omzetdaling naar beneden bijgesteld.

Dat betekent dat een ondernemer die in 2020 te maken heeft met een omzetdaling van 30% ten opzichte van 2019, voor zijn salaris tenminste moet uitgaan van een bruto jaarsalaris van € 32.200 (70% van € 46.000).

URENCRITERIUM

Ondernemers in de inkomstenbelasting komen voor bepaalde fiscale faciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek in aanmerking. Om die alleen bij echte ondernemers van toepassing te laten zijn, is een voorwaarde dat per jaar 1.225 uur aan de onderneming wordt besteed. Dit wordt het urencriterium genoemd.

Ondernemers die nu geen uren kunnen maken in hun onderneming, kunnen door de Corona-crisis in de knel komen.

De staatssecretaris komt nu met een regeling waarin ondernemers worden geacht 24 uur per week aan hun onderneming te hebben besteed. Dat is het minimaal aantal uren dat een ondernemer gemiddeld moet besteden aan zijn onderneming.

Dat geldt voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Over deze periode hoeft de ondernemer dus geen urenadministratie te hebben en kan 24 uur per week als minimum aantal uren worden opgevoerd.

Als ondernemers met name seizoensgebonden werkzaamheden verrichten en de piek van hun werkzaamheden in deze periode ligt, dan helpt deze maatregel weinig. Hiervoor wordt nog gestudeerd op een afzonderlijke regeling.

WERKKOSTENREGELING

Werkgevers kunnen vergoedingen verstrekken aan hun medewerkers zonder dat daar belasting over wordt betaald. Soms omdat bepaalde verstrekkingen zijn vrijgesteld, andere worden op nihil gewaardeerd. Daarnaast kennen we de werkkostenregeling (‘WKR’).

Voor de WKR wordt eerst de vrije ruimte vastgesteld. De vrije ruimte is gelijk aan 1,7% van de loonsom voor de eerste € 400.000. Daarboven is de vrije ruimte 1,2%.

Tot het bedrag van de vrije ruimte mogen werkgevers belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen doen aan hun werknemers. Dit is als het ware een belastingvrije verstrekking of uitkering.

Het percentage van 1,7% wordt over 2020 verhoogd naar 3%. Dat moet werkgevers ertoe aanzetten om hun werknemers extra te belonen met een bloemetje of een cadeaubon. Dit moet een extra vraag oproepen in bepaalde branches die het moeilijk hebben zoals de sierbloemenhandel.

WETSVOORSTEL EXCESSIEF LENEN

Dit wetsvoorstel is bedoeld om directeuren-grootaandeelhouders te treffen die (te) veel hebben geleend van hun vennootschap. Het teveel geleende geld wordt direct overgemaakt als een dividenduitkering waarover dividend- en inkomstenbelasting is verschuldigd.

Doel van deze wetgeving is onder meer om DGA’s te bewegen om de schulden aan de eigen vennootschap af te lossen. Omdat in tijden van Corona aflossing wel een lastig kan zijn, wordt de invoering van dit wetsvoorstel een jaar opgeschoven naar 1 januari 2023.

VERSOEPELING AFLOSSING HYPOTHEEK

Als een huiseigenaar onvoldoende kan aflossen op zijn hypotheek, dan zou het recht op hypotheekrenteaftrek kunnen vervallen. Vanaf 1 januari 2013 moet een hypotheek in dertig jaar annuïtair worden afgelost omdat anders de rente niet aftrekbaar is. Dit wordt de aflossingseis genoemd.

Deze aflossingseis wordt versoepeld omdat veel huizenbezitters hier nu niet aan kunnen voldoen. Het is mogelijk om met de bank een betaalpauze af te spreken. De betaalpauze kan zien op zowel rente als aflossingen.

De huizenbezitter zal uiteraard in overleg met zijn bank moeten treden voordat besloten wordt om niet meer af te lossen of geen rente meer te betalen. De betaalpauze mag maximaal zes maanden duren. Daarna moet weer tenminste annuïtair worden afgelost.

Ook komt de mogelijkheid om met de bank af te spreken dat een bestaande lening wordt gesplitst in een aflossingsvrij deel en een af te lossen deel.

Al deze aanpassingen op de hypothecaire leningen kunnen worden gemaakt zonder dat de aftrek van hypotheekrente in gevaar komt.

AFSLUITING

Het ministerie van Financiën doet er alles aan om het ons zo makkelijk mogelijk te maken in barre tijden. Ook ditmaal een grote verscheidenheid aan maatregelen waarvan de effectiviteit niet altijd bewezen is.

Het is in ieder geval belangrijk om uw voorlopige aanslagen te controleren en waar nodig te verlagen. Ook hiermee kan geld worden vrijgemaakt om de crisis te doorstaan.

Alle maatregelen moeten nader worden uitgewerkt. Wij wachten de definitieve wet- en regelgeving af en informeren u dan nader. Mocht u hier vragen over hebben, wilt u dan contact opnemen op 038 – 45 30 371 of op info@cervusbelastingadvies.nl.

Cervus Belastingadvies B.V.
Jan Pieter van Eck
Maarten Jan Brouwer
Jan Willem Reilink

Deze informatie is gebaseerd op de stand van zaken op 24 april 2020. Hoewel met de grootste zorg samengesteld kan Cervus Belastingadvies B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid en/of juistheid van deze informatie. Laat u zich in voorkomende gevallen adviseren door uw fiscaal adviseur.

Delen: