Onlangs heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over btw-correctie privégebruik auto (PGA). Het betreft een langlopende procedure waarin een groot aantal bezwaren is ingediend naar aanleiding van de vanaf 1 juli 2011 van toepassing zijnde regels op dit terrein. Als reactie op dit arrest heeft de Belastingdienst een zogenaamde collectieve uitspraak op de massaal ingediende bezwaarschriften gedaan. In dat kader heeft zij tevens degenen die de afgelopen jaren tijdig bezwaar tegen de correctie PGA hebben aangegeven, de mogelijkheid geboden om vóór 15 juli 2017 gegevens te verstrekken, om het recht op teruggaaf van btw aannemelijk te maken.

DE REGELING CORRECTIE PGA IN HET KORT

Per 1 juli 2011 dient er jaarlijks in beginsel een forfaitaire correctie PGA auto te worden aangegeven, in die gevallen waarbij gedurende het jaar de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht is. Het betreft de btw op aanschaf, gebruik en onderhoud van de auto. De correctie betreft 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Is de auto al 5 jaar of langer in eigendom van de ondernemer of is de auto destijds zonder btw aangeschaft, dan kan worden uitgegaan van een forfait van 1,5% van de cataloguswaarde.

Indien sprake is van een sluitende kilometeradministratie kan worden afgeweken van de forfaitaire correctie. Daarbij is wel van belang dat woonwerkverkeer voor de btw-heffing wordt aangemerkt als privégebruik.

ARREST HOGE RAAD

De Hoge Raad komt belanghebbende slechts op één punt van diverse bezwaren tegen de regeling tegemoet. Daarom heeft de Belastingdienst bij collectieve uitspraak van 31 mei 2017 de massaal ingediende bezwaren, wat deze andere rechtsvragen betreft, ongegrond verklaard.

Het punt waarop de Hoge Raad belanghebbende wel tegemoet komt betreft de wijze waarop kan worden aangetoond dat de toegepaste correctie PGA te hoog is. De Hoge Raad oordeelt dat als het gebruik van de forfaitaire regeling ertoe heeft geleid dat de ondernemer meer btw heeft betaald dan de btw over de aan het privégebruik toe te rekenen (werkelijke) uitgaven, de ondernemer recht heeft op een teruggave van btw. Wel dient de ondernemer daartoe gegevens te verstrekken over de omvang van het privégebruik.

Als de administratie geen gegevens bevat waaruit is af te leiden in hoeverre een auto voor privédoeleinden is gebruikt, moet de omvang van het privégebruik volgens de Hoge Raad met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid worden vastgesteld.

RELEVANTE OMSTANDIGHEDEN

Bij deze beoordeling moeten omstandigheden worden meegenomen zoals:

  • De aard van de onderneming;
  • De zakelijke doeleinden waarvoor de auto binnen de onderneming bruikbaar is;
  • De positie en de werkzaamheden van degene die de auto gebruikt;
  • De wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt.

STATISTISCHE GEGEVENS

Deze omstandigheden kunnen in voorkomende gevallen een argument zijn om vervolgens de correctie PGA redelijkerwijze vast te stellen op basis van statistische gegevens.

Het betreft hier door externe partijen opgestelde rapporten met statistische gegevens over zaken als PGA, woonwerkverkeer, gebruik auto voor zakelijke doeleinden e.d.

AANVULLING GEGEVENS

Via een via de website van de Belastingdienst te downloaden formulier kunnen ondernemers die tijdig bezwaar hebben gemaakt hun gegevens inzake PGA aanvullen. Het ingevulde formulier dient uiterlijk 15 juli 2017 bij de Belastingdienst binnen te zijn. Met name in die gevallen waarbij er geen of beperkt sprake is van woon-werkverkeer (bijv. ambulante medewerkers) achten wij de kans op een teruggave groot.

MODEL

Cervus heeft een model ontwikkeld waarbij per situatie een redelijke vaststelling kan worden gemaakt van de correctie PGA. Daarbij maken wij uiteraard gebruik van de door de Hoge Raad genoemde omstandigheden en statistische gegevens.

Dit model kan zowel worden toegepast voor ondernemers die in aanmerking komen om de gegevens in het kader van de bezwaarprocedure aan te vullen als voor ondernemers die voor 2017 een juiste, maar van het forfait afwijkende, correctie PGA willen vaststellen.

Cervus Belastingadvies B.V.
Maarten Jan Brouwer
+31 (0)6 1493 2773
mjbrouwer@cervusbelastingadvies.nl

Delen: