Vaak zijn medisch assistenten in dienstbetrekking bij een zorginstelling. De laatste jaren komt in het kader van flexibilisering van arbeid steeds meer voor dat deze assistenten op zelfstandige basis werken. Ze sluiten dan een overeenkomst met de zorginsteling over hun dienstverlening. Voor de heffing van btw speelt dan de vraag of deze diensten btw belast (21%) zijn of onder de medische vrijstelling, dan wel een andere vrijstelling vallen. Wanneer er sprake is van btw-belastbaarheid heeft de zorginstelling te maken met hogere kosten, aangezien ze de btw doorgaans niet in aftrek kan brengen. De Belastingdienst is van mening dat de assistenten onder leiding en toezicht van het ziekenhuis werkzaam zijn, zodat naar haar mening de diensten door zelfstandige assistenten kwalificeren als het uitlenen van personeel. Er is hierover jurisprudentie op gang gekomen, die nog niet eenduidig is.

JURISPRUDENTIE: BTW-HEFFING

Hof Amsterdam deed in 2012 een uitspraak in een zaak waar het ging om een maatschap van operatiekamerassistenten en anesthesiemedewerkers. Deze maatschap verrichte op grond van een overeenkomst met een ziekenhuis, medische diensten aan dat ziekenhuis. Volgens het Hof kan, op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, de medische vrijstelling hier niet van toepassing zijn omdat de diensten plaatsvinden in het ziekenhuis. Vervolgens wordt getoetst of de ziekenhuisvrijstelling van toepassing is. Aangezien de maatschap volgens het Hof in concurrentie treedt met uitzendbureaus is ook de ziekenhuisvrijstelling niet van toepassing.

Inmiddels ligt deze zaak bij de Hoge Raad. Bijzonder is dat de Advocaat Generaal van mening is dat zowel de medische vrijstelling als de ziekenhuisvrijstelling van toepassing kan zijn. Zij concludeert daarom tot verwijzing naar een ander Hof om te onderzoeken of een van deze vrijstellingen in casu van toepassing is.

JURISPRUDENTIE: VRIJSTELLING VAN BTW-HEFFING

Geheel anders dan het Hof Amsterdam, oordeelde het Hof Den Bosch eind 2013 dat de dienst van een zelfstandige anesthesiemedewerker aan het ziekenhuis wel valt onder de medische vrijstelling. Van het uitlenen van personeel kan volgens het Hof Den Bosch geen sprake zijn bij een dergelijke ‘eenpitter’. In onze optiek heeft dat ook te gelden voor maatschappen, nu dat immers samenwerkingsverbanden van zelfstandigen zijn.

Recent (april 2014) oordeelde Hof Den Haag ook dat de ziekenhuisvrijstelling dan wel de medische vrijstelling van toepassing is op de diensten van een zelfstandige operatieassistent aan een ziekenhuis. De medische vrijstelling is van toepassing wanneer er sprake is van de gezondheidskundige verzorging door iemand met een BIG-geregistreerd beroep. Het feit dat het beroep van een operatieassistent niet onder de BIG valt, deed in dit geval toch niet aan toepassing van de vrijstelling af. Volgens de rechter beschikt deze operatieassistent namelijk over beroepskwalificaties die waarborgen dat de door hem verrichte prestaties een voldoende niveau hebben.

VERVOLG

De rechterlijke uitspraken tot op heden zijn dus niet eenduidig. Vooralsnog is het wachten op de Hoge Raad.

Zo lang onze hoogste rechter hier nog niet over heeft geoordeeld, is de kans groot dat de Belastingdienst een naheffingsaanslag zal opleggen als er in dergelijke gevallen geen btw is voldaan. Onze ervaring is namelijk dat de Belastingdienst een harde lijn trekt en zich op het standpunt stelt dat er sprake is van een situatie van uitlenen van personeel, dan wel het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. In beide gevallen dus btw belast.

ADVIES VAN CERVUS

Als medisch assistenten overeenkomsten tot medische dienstverlening sluiten met zorginstellingen, is het voor zowel de zorginstelling als de medisch assistenten raadzaam om vooraf de fiscale koers te bepalen met inachtneming van bovenstaande ontwikkelingen. In geval van lopende overeenkomsten is het zinvol om deze onder de loep te nemen om te beoordelen of deze de fiscale toets der kritiek kunnen doorstaan. De wijziging van de medische vrijstelling vanaf 1 januari 2013 kan hiervoor een extra argument zijn.

De adviseurs van Cervus hebben ruime ervaring op dit terrein en staan u hierbij graag terzijde.

Delen: