Op 10 juli 2017 is de internetconsultatie opengesteld over een conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van de Europese Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1; Richtlijn (EU) 2016/1164, PbEU 2016, L 234/26).

Dit voorstel ter consultatie bevat onder meer het voorstel om een zogenaamde earningstrippingsmaatregel in te voeren. Dit betekent (zeer verkort gezegd) dat niet alle betaalde rente meer aftrekbaar is. Slechts 30% van de EBITDA mag als rente afgetrokken worden.

De VNG heeft op 16 augustus een reactie ingediend op het voorstel. Zij vraagt – samengevat – aandacht voor het volgende:

Volgens de VNG zijn (met name) internationaal opererende ondernemingen de doelgroep om door het conceptwetsvoorstel te worden geraakt. Dit wetsvoorstel zou gemeenten dus niet moeten raken, maar doet dat in potentie wel. En in dat geval met name op het gebied van genoemde voorgestelde earningsstrippingregeling (nieuw artikel 15b Wet Vpb).

Het betreft in het bijzonder de gemeentelijke grondbedrijven waar forse investeringen noodzakelijk zijn. Daardoor hebben deze omvangrijke rentelasten. De winsten zijn laag. De beperking van de renteaftrek tot maximaal 30% van de zogeheten EBITDA zal zich snel doen gevoelen, ook omdat er gezien de specifieke bedrijfsvoering van grondbedrijven, nauwelijks reguliere afschrijvingen zijn die leiden tot een correctie op de belastbare winst als grondslag voor de aftrekbeperking (artikel 15b, vierde lid, Wet Vpb).

De VNG stelt voor om gelet op de lange looptijd van gemeentelijke grondexploitaties en de posities die gemeenten bij lopende grondexploitaties reeds hebben ingenomen, een eerbiedigende werking op te nemen voor oude gevallen.

Er zijn (veel) meer belangenorganisaties die een zienswijze hebben ingediend op het voorstel dat is ingediend ter consulatie. Het is nu afwachten wat de regering gaat doen.

Voor meer informatie zie de volgende link: www.internetconsultatie.nl/consultatiedocumentatad1. De reactie van VNG is daar te downloaden. De adviseurs van Cervus staan u graag ter zijde bij het in kaart brengen van eventuele gevolgen voor uw gemeente of overheidsinstelling.

Cervus Belastingadvies B.V.
Jan Pieter van Eck
+31 (0)6 2616 4880
jpvaneck@cervusbelastingadvies.nl

Delen: