Net als vorig jaar adviseert Cervus Belastingadvies bezwaar in te dienen tegen de 16% crisisheffing 2014. Ook nu in de proefprocedures de Rechtbank Den Haag de bezwaren tegen de heffing heeft afgewezen.

DE CRISISHEFFING

Vorig jaar is door een groot aantal werkgevers bezwaar gemaakt tegen de afdracht van de zogeheten 16% crisisheffing. Werkgevers moesten in 2013 16% loonheffing betalen over het 2012 loon van hun werknemers, voor zover dat uitging boven de € 150.000. Per saldo betekent dit dus een extra belastingheffing voor de werkgever van 16% van het loon, voor zover dit uitgaat boven de € 150.000. Deze heffing is bij invoering aangekondigd als eenmalige heffing om extra belastinginkomen te genereren om het begrotingstekort te verlagen. De vraag is of deze heffing rechtsgeldig is, en er is vorig jaar dan ook massaal bezwaar gemaakt tegen de heffing. In de bezwaren zijn met name twee bezwaargronden naar voren gebracht.

ONTOELAATBARE AANTASTING EIGENDOMSRECHT

Vorig jaar zag de heffing op het loon over geheel 2012. Aangezien de heffing pas werd aangekondigd op 26 april 2012, en de wet in werking is getreden op 18 juli 2012, heeft de wetgeving terugwerkende kracht. Er zijn argumenten om te stellen dat deze terugwerkende kracht in strijd is met Europese regelgeving, omdat hier sprake is van het met terugwerkende kracht ontnemen van een genoten voordeel.

STRIJD MET GELIJKHEIDSBEGINSEL

Beargumenteerd kan worden dat de heffing in strijd is met Europese regelgeving omdat de heffing alleen werknemers en directeur-grootaandeelhouders betreft, en niet bijvoorbeeld ondernemers met een inkomen boven de € 150.000. Dit zou strijdig kunnen zijn met het gelijkheidsbeginsel.

EERSTE UITSPRAKEN IN PROEFPROCEDURES

Gelet op het grote aantal ingediende bezwaarschriften is besloten een aantal zaken als proefprocedure voor te leggen aan de belastingrechter. Dit met als doel om op basis van het definitieve oordeel van de Hoge Raad alle bezwaarschriften tegelijk af te kunnen doen. Men werd in de gelegenheid gesteld zich akkoord te verklaren met deze wijze van afdoening, dan wel om zelfstandig een beroepsprocedure op te starten. Het grote deel van de indieners van een bezwaarschrift heeft de eerste weg gekozen.

Op 7 mei 2014 heeft de Rechtbank Den Haag de in de proefprocedures ingediende beroepschriften afgewezen. De Rechtbank oordeelt dat de keuze voor het pakket aan maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen bij uitstek een taak van de wetgever is. De crisisheffing is slechts één onderdeel van dat pakket, en ontbeert daarmee niet elke redelijke grond. De Rechtbank oordeelt verder dat de werkgever, binnen de hem toekomende ruime beleidsvrijheid is gebleven.

Daarnaast oordeelt de Rechtbank dat geen sprake is van een individuele buitensporige last. Van strijd met het internationale gelijkheidsbeginsel is volgens de Rechtbank evenmin sprake.

Hoewel de Belastingdienst hiermee de eerste slag heeft gewonnen, is geen sprake van een definitief verloren zaak. Uiteindelijk zal de Hoge Raad zich buigen over deze zaak buiten hetgeen zou kunnen leiden tot een volledig andere beslissing.

CRISISHEFFING 2014: HEFFING OVER LOON OVER 2013

Hoewel ten tijde van invoering van de heffing werd aangegeven dat sprake was van een eenmalige heffing over het jaar 2012, heeft de wetgever eind februari 2013 bekend gemaakt de heffing ook van toepassing te willen laten zijn over salarissen over 2013, voor zover deze de € 150.000 overtreffen. Net als voor de heffing over lonen in 2012 kan de vraag worden gesteld of de heffing verenigbaar is met de Europese regelgeving, en met het vertrouwensbeginsel, nu de heffing expliciet als eenmalig is aangekondigd.

ADVIES CERVUS BELASTINGADVIES

Ondanks de negatieve uitspraken van de Rechtbank Den Haag adviseren wij bezwaar in te dienen tegen de heffing over 2013. De loonheffing over het loon uit 2013 waarover de eindheffing verschuldigd is, vindt plaats in de aangifte loonheffing maart 2014, die uiterlijk 30 april 2014 moet zijn ingediend en betaald. Na de datum van voldoening van de verschuldigde belasting gaat een termijn van zes weken lopen, waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen deze eenmalige eindheffing.

De adviseurs van Cervus hebben een ruime ervaring met bezwaarschriften tegen de crisisheffing. U kunt voor advies hierover contact opnemen met een van onze adviseurs.

Delen: