Per 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris/toezichthouder komen te vervallen. Als hoofdregel geldt nu dat er buiten de loonadministratie om moet worden uitbetaald. Wanneer de commissaris/toezichthouder en de instelling waarop zij toezicht houden (in het stroomschema: de opdrachtgever) dit wensen, kan onder voorwaarden alsnog via de loonadministratie worden uitbetaald (opting-in). De instelling houdt dan loonheffing en de Zvw-bijdrage in.

Dit stroomschema laat zien welke acties ondernomen moeten worden voor een juiste administratieve verwerking van de uitbetaling van de vergoeding voor toezichthoudende werkzaamheden, rekening houdend met de diverse fiscale aspecten per 1 januari 2017. Het ziet uitsluitend op de toezichthoudende werkzaamheden. In dat verband wordt ervan uitgegaan dat u zich al geregistreerd heeft bij de KvK en als btw-ondernemer bent aangemerkt. Indien u niet bij de KvK bent ingeschreven en ook niet als btw-ondernemer bent aangemerkt, dan kunt u een btw-nummer aanvragen met behulp van het volgende formulier opgaaf gegevens startende ondernemer.

Tussen opdrachtgever en commissaris/toezichthouder kan worden afgesproken dat de overeengekomen vergoeding inclusief of exclusief btw is. Indien is vastgesteld dat het bedrag inclusief btw is, dan vormt de btw 21/121e deel van de overeengekomen vergoeding. Aandachtspunt daarbij is dat in de (semi)publieke sector maxima worden gesteld aan de bezoldiging van toezichthouders (Wet normering Topinkomens). Deze bezoldigingsmaxima zijn exclusief btw.

NB:

  • Indien u via uw eigen BV de factuur opmaakt, gelden bijzondere regelingen voor de loonheffingen; neem hierover contact op met uw Cervus adviseur.
  • Dit stroomschema geeft geen oordeel over de fiscale kwalificatie in de inkomstenbelasting; neem hierover contact op met uw Cervus adviseur.

Cervus Belastingadvies B.V.
Maarten Jan Brouwer
+31 (0)6 1493 2773
mjbrouwer@cervusbelastingadvies.nl

Delen: