Is uw zorginstelling, school, woningcorporatie of buurthuis (hierna: instelling) voornemens zonnepanelen te laten plaatsen op haar gebouw? Ga dan na of dit leidt tot een hogere btw-aftrek ter zake van het betreffende gebouw. Ook kan het zijn dat er bij de bouw of verbouw van het gebouw in het geheel geen btw in aftrek is gebracht. In dat geval is het raadzaam na te gaan of het plaatsen van zonnepanelen aftrek recht oplevert. Recent oordeelde een rechtbank dat de btw ter zake van de bouw van een woning ten dele in aftrek kon worden gebracht, juist in verband met de plaatsing van de zonnepanelen. Er ontstond dus niet enkel btw-aftrek ter zake van de aanschaf van zonnepanelen, maar ook het gebruik van een deel van het gebouw – zijnde het dak – werd als belast gebruik aangemerkt. De reden daarvoor is dat de zonnepanelen mede worden gebruikt om stroom op te wekken die wordt verkocht aan het energiebedrijf.

Veelal komt bij de bouw of de verbouw van een gebouw van instellingen die het hoofdzakelijk gebruiken voor vrijgestelde prestaties, de btw niet of nauwelijks voor aftrek in aanmerking. Bij nieuwbouw geldt dat in het jaar van eerste ingebruikneming de volledige btw in aanmerking wordt genomen bij de vraag welk deel in aftrek kan worden gebracht. Zou bijvoorbeeld de totale bouw btw € 500.000 bedragen en 10% van het gebouw wordt belast gebruikt, dan kan in dat jaar  € 50.000 in aftrek worden gebracht. Door het plaatsen van de zonnepanelen kan dit percentage dus worden verhoogd. In de 9 volgende jaren wordt de btw telkens voor 1/10e deel herzien. Zouden de zonnepanelen dus bijvoorbeeld pas na 4 jaar worden geplaatst dan geldt vanaf dat jaar dat telkens een extra bedrag aan btw mag worden teruggevraagd in verband met het grotere belaste gebruik van het gebouw.

Wordt een bestaand gebouw evenwel verbouwd, terwijl de verbouwing niet tot een nieuw vervaardigd goed leidt, dan levert het plaatsen van zonnepanelen enkel extra btw-aftrek op, als dit gebeurt in het jaar waarin de verbouwing plaatsvindt. De btw op de verbouwing wordt immers enkel aan dat jaar toegerekend. Door het plaatsen van de zonnepanelen dient een groter deel van het gebouw als belast gebruik aangemerkt te worden, zodat er ook een hogere aftrek ontstaat van de btw op de verbouwing. Het plaatsen van zonnepanelen na het jaar waarin de verbouwing heeft plaatsgevonden, zal dan ook in beginsel geen extra btw-aftrek opleveren.

Indien uw instelling voornemens is om zonnepanelen te plaatsen, kan het dus voor de btw-aftrek op het gebouw of de verbouw van belang zijn, wanneer de zonnepanelen worden geplaatst. Het is raadzaam om na te (laten) gaan welke extra btw-aftrek het plaatsen van zonnepanelen oplevert voor uw instelling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Cervus adviseur.

Cervus Belastingadvies B.V.
Jan Pieter van Eck
+31 (0)6 2616 4880
jpvaneck@cervusbelastingadvies.nl

Geert Beuker
+31 (0)6 1177 0709
gwbeuker@cervusbelastingadvies.nl

Delen: