Indien medische specialisten tevens managementdiensten verrichten voor een ziekenhuis, dan kunnen deze diensten worden aangemerkt als medische diensten, waarop de btw-vrijstelling van toepassing is. Dit oordeelt de Rechtbank Noord-Nederland in haar uitspraak van 25 september 2020 (nr. AWB-19, 2328, ECLI:NL:RBNNE:2020:3341).

FEITEN

Het gaat om een maatschap van medisch specialisten die een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met het ziekenhuis is aangegaan. In die overeenkomst is onder meer opgenomen dat de betreffende medisch specialisten hun praktijk binnen de ziekenhuisorganisatie uitoefenen met het oog op een goede integrale zorgverlening aan de patiënt en dat zij hun praktijkoefening aan het ziekenhuisorganisatie en haar mogelijkheden aanpassen. Uit deze overeenkomst volgt een inspanningsverplichting voor de medisch specialisten voor onder meer de kwaliteits- en organisatieontwikkeling binnen het ziekenhuis. In dat kader verrichten ze onder meer activiteiten die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Vereniging Medische Staf, waaronder ook begrepen deelname aan diverse commissies. Het ziekenhuis en de medisch specialisten sluiten door het aangaan van een behandelrelatie ieder voor zich voor de door henzelf te verlenen zorg geneeskundige behandelovereenkomsten met de patiënten.

Binnen de maatschap vormt ieder specialisme zijn eigen vakgroep. Er zijn zeven vakgroepen. Elke vakgroep heeft een eigen voorzitter. De voorzitters van de vakgroepen zijn binnen hun vakgroep aangewezen om managementhandelingen te verrichten. Een voorzitter van een vakgroep besteedt ongeveer 5 à 6 uur per week aan het management. Dit betreft circa 1% van zijn arbeidstijd. De omzet ter zake van de managementactiviteiten is ca. 1,5% van de totale omzet van de maatschap.

BEOORDELING

De rechtbank overweegt dat de maatschap optreedt als btw-ondernemer en dat haar hoofdactiviteiten bestaan uit medisch specialistische diensten die van btw zijn vrijgesteld. Uit de SOK leidt de rechtbank af dat de diensten die de maatschap verricht, worden afgenomen door het ziekenhuis, en dus niet door de patiënten. Volgens de rechtbank kan gesteld worden dat ofwel de managementdiensten opgaan in de hoofdactiviteiten van de maatschap, ofwel dat de managementdiensten zo bijkomstig en ondergeschikt zijn aan de hoofdactiviteiten dat zij het regime van deze hoofdactiviteiten volgen. De rechtbank overweegt daartoe dat de afnemer (het ziekenhuis) een groep medisch specialisten wil inhuren voor het verrichten van medische specialistische behandelingen in het ziekenhuis en dat het de bedoeling is om deze, binnen het ziekenhuis, zo goed en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Omdat de managementdiensten dus in ieder geval als bijkomend bij de medisch specialistische diensten kunnen worden aangemerkt, zijn ze net als de hoofdactiviteiten, vrijgesteld van btw.

BELANG VOOR DE PRAKTIJK

Tot nu toe heeft de Belastingdienst bij samenwerkingsverbanden van medisch specialisten steeds het standpunt ingenomen dat managementdiensten afzonderlijk in aanmerking moeten worden genomen van de medisch specialistische diensten. Vandaar dat de Belastingdienst van mening was dat 21% btw is verschuldigd over deze diensten. Hoewel wij de kans groot achten dat de Belastingdienst in hoger beroep gaat, geeft deze uitspraak voor nu duidelijkheid over dergelijke situaties. Wel wijzen we er op dat iedere situatie anders kan zijn en dat het daarom raadzaam is om uw situatie op zijn fiscale merites te laten beoordelen. Uitgangspunt blijft namelijk dat elke activiteit voor de btw afzonderlijk moet worden bezien.

WIJ HELPEN U GRAAG

Verricht u als medisch specialist of samenwerkingsverband managementdiensten, dan is het raadzaam om na te gaan of u voor deze diensten gebruik kunt maken van de vrijstelling voor medisch specialisten. Mogelijk kunt u ook btw terugvragen over voorgaande tijdvakken. De specialisten van Cervus helpen u daar graag bij.

Cervus Belastingadvies
Jan Pieter van Eck & Geert Beuker

Delen: