Hoewel niet een ‘puur fiscale wet’, krijgen wij bij Cervus toch veel vragen over de voorgenomen wijzigingen in ons Nederlands pensioenstelsel. Logisch, vrijwel alle wijzigingen in deze wet hebben in zekere zin een fiscale uitwerking. Bijvoorbeeld bij de jaarwinstbepaling van ondernemingen en/of voor de vrije ruimte van individuen. Om die reden volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Hierover deze blog. Erbij een presentatie die is te downloaden over dit onderwerp. De presentatie is niet fiscaal technisch, maar informerend van aard.

Laten we beginnen met wat er werd afgesproken. In 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties. Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen komt daaruit voort en herziet de tweede pijler van het pensioenstelsel. De tweede pensioenpijler bevat aanvullende pensioenen die mensen opbouwen in het kader van hun loopbaan als werknemer of zelfstandige. Met de Wet toekomst pensioenen wijzigt de manier van het opbouwen van pensioen. Heel simpel samengevat: het nieuwe pensioenstelsel kent alleen nog maar premieregelingen. De ‘middelloonregeling’ en andere uitkeringsovereenkomsten, zoals we die nu kennen, worden afgeschaft. Bij de premieregeling zal worden gewerkt met een leeftijdsonafhankelijke (‘vlakke’) premie. De pensioenpremie zal dus voor alle leeftijden gelijk zijn.

Ook staan in het wetsvoorstel regels over het overdragen van pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving (dit wordt ‘invaren’ genoemd). Verder geldt er in de overgangsperiode een afwijkend financieel toetsingskader. Naast de herziening van het pensioenstelsel regelt het wetsvoorstel ook de standaardisering van het nabestaandenpensioen. Daarnaast wordt er ge√ęxperimenteerd met pensioenopbouw door zelfstandigen (bijvoorbeeld ZZP-ers en/of ondernemers/DGA’s) in de tweede pijler en met verkorting van de wachttijd voor pensioenopbouw voor uitzendkrachten. Dit kan rustig revolutionair genoemd worden.

Over inwerkingtreding van de wet is veel te doen. De wet treedt op zijn vroegst op 1 juli 2023 in werking. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan vier jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Cervus Tax, januari 2023
Jan Willem Reilink
Theresa van Norel

Delen: