De Coronacrisis zorgt nog steeds voor buitengewone omstandigheden. De overheid spant zich in om het bedrijfsleven zoveel als mogelijk te steunen en te ontzien. Een belangrijke maatregel is en was het uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers. Inmiddels lopen de eerste uitsteltermijnen af. Hieronder informeren wij u over het einde van het uitstel van betaling en de bijbehorende praktische handelswijze. Hierna bespreken wij kort de kern van de regeling om vervolgens in te gaan op het einde van het uitstel van betaling.

DRIE MAANDEN UITSTEL VAN BETALING

Als verzoek om uitstel van betaling werd beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling voor drie maanden van alle aanslagen die worden opgelegd nadat het verzoek was ingediend.

Belangrijk was (en is) dat u op de gebruikelijke wijze en gebruikelijk tijdstip aangifte bleef doen.

In gevallen waarin drie maanden niet voldoende was of is, was langer uitstel mogelijk.

Het uitstel is feitelijk vormgegeven doordat de invordering wordt stopgezet. Verder worden verzuimboetes wegens te late betaling kwijtgescholden. Ook worden belastingteruggaven niet verrekend met openstaande belastingschulden.

De invorderaar heeft letterlijk en figuurlijk de pen tijdelijk neergelegd.

Ondernemers kregen/krijgen standaard drie maanden uitstel van betaling dat ingaat op het moment van indiening van een verzoek. Dus als het verzoek is ingediend op 29 april 2020, dan loopt het uitstel van betaling af op 29 juli 2020. Het moment waarop het uitstelverzoek werd gedaan, kan dus van grote invloed voor de ondernemer zijn.

Als bijvoorbeeld een naheffingsaanslag loonheffing werd opgelegd op 15 mei 2020, dan loopt het uitstel voor deze aanslag ook af op 29 juli 2020.

EINDE UITSTEL VAN BETALING

Het eerste uitstel duurde drie maanden en de eerste uitstelperioden zijn afgelopen of lopen zeer binnenkort af.

Als uw uitstelperiode is afgelopen, dan kunt u kiezen uit drie varianten:

  1. Betalen;
  2. Verlengd uitstel van betaling aanvragen;
  3. Een betalingsregeling aanvragen.

U hoeft niet onmiddellijk na afloop van het uitstel alles ineens te betalen. Dit staat wel met zoveel woorden in de eerste brieven die de Belastingdienst heeft verstuurd, maar die brief is later genuanceerd.

De Belastingdienst komt na de zomer met een voorstel voor een (generieke) betalingsregeling. Het is dan belangrijk om uw lopende fiscale verplichtingen stipt na te komen omdat de Belastingdienst dit hoogstwaarschijnlijk als voorwaarde zal stellen voor de betalingsregeling.

BETALEN

De overheid heeft gevraagd om niet meer gebruik te maken van het uitstel van betaling dan strikt noodzakelijk. In dat licht is het betalen van de openstaande aanslagen een goede optie.

Vermeld bij betaling altijd het juiste kenmerk van de aanslag die u wilt voldoen. Als u het betalingskenmerk niet meer weet, dan kunt u dit eenvoudig opzoeken op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/betalingskenmerk

In verband met aansprakelijkheidsrisico’s adviseren wij u om als eerste de loonheffingen en omzetbelasting te betalen. De bestuurders van lichamen lopen voor deze aanslagen het meeste risico om in privé aansprakelijk te worden gesteld.

VERLENGD UITSTEL VAN BETALING

Het is mogelijk verlengd uitstel van betaling aan te vragen. Wij geven in overweging om dit niet te laat te doen. Zorg ervoor dat het verzoek tijdig bij de Belastingdienst is ingediend.

Dit uitstel geldt dan tot het uitstel wordt ingetrokken, maar in ieder geval tot 1 oktober 2020. U kunt dit uitstel aanvragen per brief of via het internet.

Het verzoek kan worden ingediend tijdens de eerste periode van uitstel van betaling.

U geeft per belastingsoort aan of u aanvullend uitstel van betaling wil. Behalve voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Voor deze vijf belastingen kan in één keer tegelijk uitstel van betaling worden aangevraagd.

Als de totale belastingschuld op het moment dat de Belastingdienst het uitstelverzoek ontvangt lager is dan € 20.000, volstaat het verzoek. Een verklaring van een zogenoemde derde-deskundige is niet nodig.

Bij een totale belastingschuld vanaf € 20.000 moet wel een verklaring van een derde-deskundige zoals een accountant of belastingadviseur worden overlegd. De deskundige moet onder meer verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de Coronacrisis zijn ontstaan.

Een voorwaarde voor verlengd uitstel is dat nadat het verzoek is ingediend in 2020 en 2021 tot het moment van vaststelling van de jaarrekening geen bonussen aan het management en/of dividend aan aandeelhouders mogen worden uitgekeerd. Met name in internationale concerns zou dit een struikelblok kunnen zijn omdat het buitenlandse management hier mogelijk geen kennis van heeft.

Bonussen zijn alle winstuitdelingen en andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben. Deze voorwaarde is niet van toepassing als de uitbetaling na het uitstelverzoek plaatsvindt, maar de daaraan ten grondslag liggende beslissingen in 2019 is genomen.

Verder moet de ondernemer aannemelijk maken dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk worden veroorzaakt door de Coronacrisis. Onder deze regeling wordt dus wel inhoudelijk getoetst.

U hoeft geen melding betalingsonmacht te doen voor de belasting- en premieheffing. Let op dat dit niet geldt voor de eventuele aansprakelijkheid voor pensioenpremies.

BETALINGSREGELING

Het is mogelijk om de belastingschuld in termijnen af te lossen door een betalingsregeling te treffen met de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft aan dat zij na de zomer hiervoor met een voorstel komt.

Voor zover bekend is hierover nog geen beleid geschreven zodat we terugvallen op bestaande wet- en regelgeving.

Een belangrijke voorwaarde voor een betalingsregeling is dat de ondernemer zekerheid kan stellen. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst alleen instemt met een betalingsregeling als bijvoorbeeld een recht van hypotheek van voldoende waarde kan worden gevestigd. Wij verwachten dat deze eis in het kader van de Coronacrisis zal vervallen omdat (de verwerking van al) deze akten tot veel administratieve rompslomp zullen leiden.

Een andere voorwaarde voor een betalingsregeling is dat nieuwe verplichtingen stipt moeten worden nagekomen. Een betalingsregeling wordt onmiddellijk beëindigd als blijkt dat nieuwe schulden ontstaan. Dat betekent dat tijdens een afspraak over uitstel van betaling de nieuwe verplichtingen prioriteit hebben.

Ook andere voorwaarden kunnen worden gesteld door de Belastingdienst. Welke dat zijn hangt af van het geval.

De ontvanger zal in ieder geval geen regeling toestaan als de betalingsproblemen zijn terug te voeren op structurele problemen of activiteiten die geen perspectief bieden.

Het is onze ervaring dat betalingsregelingen feitelijk nooit zien op autobelastingen (motorrijtuigenbelasting, BPM en belasting zware motorrijtuigen). De fiscus redeneert dat dit kosten zijn die behoren tot de lasten van het rijden in een auto en dus gewoon betaald moeten worden, net als verzekeringen en brandstof.

Tijdens een betalingsregeling worden uit te betalen bedragen niet betaald maar verrekend. Dat is een verschil met de situatie onder het uitstel van belastingen.

MEER WETEN?

Als een ondernemer gebruik maakt van de regeling uitstel van betaling, dan komt aan deze regeling op enig moment een einde. Dan kan een keuze worden gemaakt voor:

  1. Verlengd uitstel van betaling;
  2. Betaling; of
  3. Een betalingsregeling.

Welke u kiest hangt uiteraard af van uw situatie en zal per branche/onderneming verschillen.

De adviseurs van Cervus hebben ruime ervaring op het terrein van verzoeken op uitstel van betaling en/of het treffen van betalingsregelingen.

Dit memorandum bevat algemene informatie en kan niet worden beschouwd als een advies in een specifieke situatie. Het memorandum is gebaseerd op de geldende wetgeving en jurisprudentie op 1 augustus 2020. Ga in uw geval niet af op dit memorandum, maar vraag advies over uw situatie bij uw adviseur van Cervus Belastingadvies B.V.

Cervus Belastingadvies B.V.
Jan Willem Reilink     tel: +31 (0)6 5351 2060
Peter de Hooge         tel: +31 (0)6 8396 7473

Delen: