Verricht uw instelling zorgprestaties met eigen personeel of met door u ingehuurde ZZP’ers? Ga dan na of uw vrijgestelde prestatie kan worden aangemerkt als belast uitlenen van personeel. In een aantal zeer interessante uitspraken zijn criteria gegeven hoe hier mee om moet worden gegaan. Omdat in veel gevallen de afnemer geen of beperkt recht heeft op aftrek van voorbelasting, is het raadzaam om in voorkomende gevallen er alles aan te doen om de vrijstelling van toepassing te laten zijn. Hieronder gaan wij daar nader op in.

RISICO VAN BTW-BELAST UITLENEN VAN PERSONEEL

Vrijstellingsbepalingen in de btw moeten eng worden uitgelegd. Daarbij dient te worden gekeken naar het geheel van feiten en omstandigheden waaronder de prestatie wordt verricht. De overeenkomst kan daarbij een belangrijke aanwijzing zijn, maar is zeker niet allesbepalend. Indien de prestatie wordt verricht door het personeel van een ondernemer, bestaat het risico dat de prestatie wordt aangemerkt als uitlenen van personeel. Dit risico wordt groter naarmate de feiten en omstandigheden meer wijzen in de richting van uitlenen van personeel dan van de onderliggende vrijgestelde prestatie.

HOE VOORKOMT U EEN BTW-BELASTE PRESTATIE WEGENS UITLENEN VAN PERSONEEL?

Uiteraard is het goed om in eerste instantie uit te sluiten dat feitelijk sprake zou kunnen zijn van het uitlenen van personeel en dat het partijen daar in hoofdzaak ook niet om te doen is. Vervolgens is het van belang om zowel uit de overeenkomst als uit de overige feiten en omstandigheden te laten blijken dat de betreffende prestatie vrijgesteld is.

DE OVEREENKOMST

Van belang is dat het onderwerp van de overeenkomst de betreffende vrijgestelde prestatie is. Het gaat bijvoorbeeld om een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van zorgdiensten. De aard van de werkzaamheden dienen duidelijk te worden beschreven terwijl uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geen arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst bestaat of enige andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid bestaat. Termen als ‘detachering’ en ‘uitlenen van personeel’ dienen daarin vermeden te worden. Daarbij is tevens van belang dat volgens de overeenkomst, de opdrachtnemer:

 • de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het verrichten van de diensten;
 • tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel zelfstandig opereert;
 • haar werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever verricht.

Eerder oordeelde de Hoge Raad al dat ter zake van in een maatschap werkende anesthesieverpleegkundigen en operatieassistenten de omstandigheden:

 • dat een¬†anesthesieverpleegkundige of¬†operatieassistent onder leiding staat van de chirurg dan wel de anesthesioloog van het desbetreffende ziekenhuis;
 • dat de eindverantwoordelijkheid voor de medische behandeling berust bij genoemde specialisten;
 • dat alle in de operatiekamer aanwezige personen zich hebben te gedragen naar de instructies van deze specialisten;
 • dat de verpleegkundigen zich dienen te houden aan de in het ziekenhuis geldende regels;

niet van belang zijn als het gaat om het kwalificeren van een prestatie met het oog op de toepassing van een vrijstelling.

OVERIGE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN

Hetgeen in de overeenkomst staat vermeld over de prestatie moet worden bevestigd door alle andere relevante feiten en omstandigheden die op de prestatie betrekking hebben. Zo dient de opdrachtnemer ook naar buiten toe kenbaar te maken dat ze zich bezig houdt met de betreffende activiteiten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit haar website of informatiefolders.

In een uitspraak over bedrijfsmaatschappelijke hulp oordeelde het Hof dat tevens waarde toekomt aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Deze dient te hebben plaatsgevonden conform hetgeen daarin is overeengekomen. Dit blijkt in de betreffende casus volgens het Hof uit de onweerspoken stelling van belanghebbende dat:

 • opdrachtgever de onafhankelijkheid van de bedrijfsmaatschappelijke hulp wil waarborgen door het inhuren van zelfstandige professionele hulpverleners;
 • degenen die de hulp uiteindelijk ontvangen rechtstreeks een afspraak kunnen maken met de opdrachtnemer;
 • opdrachtnemer uitdrukkelijk geen overleg heeft met de opdrachtgever over de wijze waarop uitvoering aan de opdracht wordt gegeven;
 • het aantal uren dat opdrachtnemer in rekening kan brengen slechts indicatief is, als zij kan verantwoorden dat zij meer tijd nodig heeft, kan zij extra uren declareren;
 • opdrachtnemer een rechtsbijstandsverzekering heeft voor o.a. klachten die ontstaan naar aanleiding van handelingen tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden.

IEDERE SITUATIE IS WEER ANDERS

Omdat iedere situatie weer anders in elkaar steekt, zal het uiteindelijk steeds om maatwerk gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Cervus adviseur.

Cervus Belastingadvies B.V.
Jan Pieter van Eck
+31 (0)6 2616 4880
jpvaneck@cervusbelastingadvies.nl

Geert Beuker
+31 (0)6 1177 0709
gwbeuker@cervusbelastingadvies.nl

Delen: