Cervus Tax adviseert vele zorginstellingen. Heden ten dage is er echter vrijwel géén enkele zorginstelling meer die niet werkt met ZZP’ers. Of het nu thuiszorg, WLZ, GGZ of ziekenhuiszorg betreft, overal zien wij terug dat de zorginstellingen werken met een aanzienlijk flexibele schil. De kosten hiervan lopen ook sector breed gezien op. In de zorgsector wordt dit ook vaak genoemd de zogenaamde kostenpost voor ‘PNIL’ (personeel niet in loondienst). Dit terrein wat bestaat uit speelveld tussen loondienstmedewerkers en ZZP en/of PNIL is de laatste jaren voortdurend onderwerp van discussie. In fiscale zin wordt de discussie vaak gevoegd over de gevolgen op vlak van loonbelasting (wel of niet fiscale dienstbetrekking), omzetbelasting (wel of niet een vrijgestelde prestatie) en in voorkomend geval de vennootschapsbelasting (wel of niet recht op de vrijstelling). Deze bijdrage gaat in principe alleen over de aspecten op het vlak van de loonbelastingen, specifiek voor zorginstellingen. Een belangrijk aandachtspunt op dit moment in de praktijk betreft het terugdringen van schijnzelfstandigheid in de zorg.

ONTWIKKELINGEN RONDOM FISCAAL KADER IN DE ZORG

Al geruime tijd terug werd bekend gemaakt dat ‘de zorgsector’ zich kon opmaken voor verscherpt toezicht in het kader van het einde van het handhavingsmoratorium. Marktpartijen hebben in 2022 samen de handen in elkaar geslagen. In het najaar van 2022 zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg in de vorm van een Integraal Zorgakkoord. De openbare publicatie ervan kun je hier vinden. Dit akkoord heeft als doel om de zorg voor de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dat te kunnen realiseren, willen partijen (onder andere) de schijnzelfstandigheid in de zorg terugdringen.

Dit heeft ertoe geleid dat in de zomer van 2023 onder meer de ministeries van VWS en Financiën, mede namens de Belastingdienst, een akkoord hebben ondertekend over het beheersingsmodel in de zorg. De publicatie daarvan lees je hier. Op dat moment leek er een doorbraak en leek er een ‘Fiscaal kader ZZP Zorg’ in de maak. De vreugde hierover was echter van korte duur (zie hierna).

Het Fiscaal kader ZZP Zorg zou concrete afspraken gaan bevatten waarbij de opdrachtgever (de zorgorganisatie dus) en de opdrachtnemer (de zzp’er) op een manier kunnen samenwerken die fiscaal en juridisch zekerheid geeft.

Aannemelijk is dat er afspraken gemaakt zouden worden over een ‘maximale termijn’, een ‘maximaal aantal uren per week’, een ‘koppeling aan CAO’ en een ‘minimaal aantal opdrachtgevers’. Inwerkingtreding was beoogd op 1 januari 2014 (inmiddels verschoven naar 1 juli 2024…) en zou een oplossing bevatten voor de afschaffing van het zogenaamde handhavingsmoratorium (per 2025) onder de Wet DBA.

De insteek van dit Fiscaal kader ZZP Zorg was voor marktpartijen natuurlijk buitengewoon prettig en – ogenschijnlijk – ook werkbaar. Wel konden er vraagtekens gesteld worden bij de juridische houdbaarheid ervan. Onder meer in het kader van de (fiscale) jurisprudentie op dit vlak. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan de Deliveroo-casus waar wij als Cervus Tax al eerder bij hebben stilgestaan (zie onder meer deze blog en ook deze blog bij Cervus Tax).

CONSULTATIEVOORSTEL: WET VERDUIDELIJKING BEOORDELING ARBEIDSRELATIES EN RECHTSVERMOEDEN

De ontwikkelingen kregen voor zorginstellingen echter een merkwaardig vervolg. In oktober 2023 is de internetconsultatie gestart voor de opvolger van de Wet DBA. Deze internetconsultatie kun je hier volgen. Het geconsulteerde wetsvoorstel is op vele gebieden in eerste oogopslag niet in lijn met het eerdergenoemde Fiscaal kader ZZP Zorg. Wat hiervan de oorzaak is, is voor velen niet duidelijk. Duidelijk is wel, dat de zorgsector te maken heeft met een vorm van onduidelijkheid waar zij – juist door aan te sturen op het Fiscaal kader ZZP Zorg – vanaf wilde.

Over de internetconsultatie zelf en de inhoud van de geconsulteerde voorstellen is (zeer) veel te vinden en ook te lezen online. Zie bijvoorbeeld deze blog van Nysingh. Duidelijk is ook dat er nogal wat reacties zijn geplaatst. Op basis van eerdere ervaringen achten wij als Cervus Tax het daarom niet uitgesloten dat de geconsulteerde voorstellen het niet (en zeker niet ongewijzigd) zullen brengen tot een wet.

WAT NU MET DE ZZP’ERS EN/OF DE PNIL?

Bekijkt men deze rommelige voortgang in wetgeving, dan verwachten wij niet dat de zorgsector op korte termijn de duimschroeven zal worden aangedraaid op een voor de sector onaangename wijze. De sector zelf heeft ook initiatief getoond. Anderzijds is het naar de mening van Cervus Tax door het lange verloop van dit wetgevend proces en ook simpelweg de oplopende kosten van PNIL bij de gemiddelde zorginstelling eigenlijk géén reële optie voor zorginstellingen om géén (eigen) beleid te formuleren. Graag zijn wij uw instelling hierbij behulpzaam.

SPECIALISTEN IN DE ZORG: CERVUS TAX

Cervus Tax is gespecialiseerd in advisering van zorginstellingen. Vanzelfsprekend kunnen wij uw instelling behulpzaam zijn bij vraagstukken rondom het Fiscaal kader ZZP Zorg, PNIL en/of uw flexibele schil. Hebt u vragen naar aanleiding van deze bijdrage, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contact bij Cervus of Jan Pieter van Eck via onderstaande contactgegevens.

Cervus Tax, december 2023
Mr. Jan Pieter van Eck
jpvaneck@cervustax.nl
+31 (0)6 2616 4880

Delen: